Bạn chú ý: không nên đặt mật khẩu trùng với tên tài khoản hoặc đặt mật khẩu đơn giản như 123 hay abc hay 123456 ... để tránh bị mất tài khoản